Všeobecné obchodní a dodací podmínky firmy MM Print s.r.o. (zhotovitel) 

Všeobecné obchodní a dodací podmínky firmy MM Print s.r.o. (zhotovitel)
Tyto všeobecné obchodní a dodací podmínky (dále jen „VOP) jsou nedílnou součástí Smlouvy nebo závazné objednávky. VOP jsou k dispozici na webových stránkách www.mmprint.cz, odkaz na VOP je součástí obchodní korespondence.
I.            Uzavření Smlouvy
1.  K uzavření smluvního vztahu (Smlouvy o dílo) mezi zhotovitelem a objednatelem dochází:
a)   podpisem písemné Smlouvy o dílo; nebo
b)   potvrzením (akceptací) písemné objednávky na zhotovení díla zhotovitelem, a to jakoukoli formou (např. faxem, emailem, sms zprávou, nebo faktickým zahájením výroby).
2. V případě zrušení objednávky ze strany objednatele po uzavření Smlouvy o dílo dle bodu 1) tohoto článku je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele na náhradu škody, která bude vyčíslena dle aktuálních a prokazatelných nákladů.
II.           Plnění Smlouvy
1.  Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli nezbytnou součinnost v souvislosti se specifikací výrobních podkladů, schvalováním korektur a vzorů a při odběrech hotových výrobků.
2.  Neposkytne-li objednatel potřebnou součinnost, vyhrazuje si zhotovitel právo pozastavit zahájení/pokračování výroby zboží až do doby, kdy k požadované součinnosti dojde, přičemž v rámci technických a časových možností zhotovitele se přiměřeně prodlužuje (přinejmenším o dobu prodlení objednatele) i termín plnění zhotovitele a takovéto prodloužení termínu plnění není prodlením na straně zhotovitele. V takovém případě zařadí zhotovitel objednanou zakázku do nejbližšího volného termínu podle kapacitních možností a není odpovědný za prodlení. Objednatel dále odpovídá za veškerou škodu včetně ušlého zisku a nákladů na právní zastoupení spojených s jejím vymáháním vzniklou zhotoviteli v důsledku neposkytnutí potřebné součinnosti. Objednatel odpovídá rovněž za škodu způsobenou dodáním chybných podkladů pro zhotovení díla.
3.  V případě, že existují splatné závazky objednatele vůči zhotoviteli z předchozích objednávek, má zhotovitel právo přerušit veškerá plnění pro téhož objednatele nebo osoby jím ovládané až do okamžiku splnění jeho povinností.
III.         Dodací podmínky
1.  V případě smluvního ujednání mezi zhotovitelem a objednatelem, že dopravu zhotoveného díla zajistí zhotovitel, je objednatel povinen doručit zhotoviteli přesné přepravní dispozice a expediční specifikaci dodání díla.
2.  Objednatel je povinen dílo převzít, ledaže by bylo s ohledem na vady zcela nepoužitelné k účelu, pro který bylo objednáno. Dokladem o převzetí je dodací list nebo potvrzení jakéhokoli dopravce najatého na přepravu zboží.
3.  Pokud objednatel nezajistí převzetí díla ve sjednaném místě a čase, nese veškeré náklady marné dodávky.
4.  V případě prodlení s dodáním díla z důvodu výhradně na straně zhotovitele o více než 10 kalendářních dní, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,2 % denně z ceny díla nebo jeho části, se kterou je zhotovitel v prodlení. Maximální výše této smluvní pokuty činí 10 % z ceny díla.
5.  Objednatel je povinen vrátit obalový materiál, konkrétně pak europalety a víka k europaletám, na nichž bylo dílo objednateli dodáno, a to bez zbytečného odkladu poté co bylo objednateli dílo dodáno, ledaže se zhotovitel
s objednatelem domluví v konkrétním případě písemně jinak.
IV. Storno podmínky
V případě, že objednatel stornuje zakázku nebo jen její část více než 6 týdnů před začátkem tisku, je dodavatel oprávněn požadovat po objednateli odstupné ve výši 10 % hodnoty stornované produkce a dále náklady, které byly již na realizaci zakázky vynaloženy (papír apod.). Za (částečné) stornování, popř. zrušení termínu v době do 6 týdnů před začátkem tisku je dodavatel oprávněn požadovat po objednateli odstupné ve výši 60 % hodnoty stornované produkce a dále náklady, které již byly na realizaci zakázky vynaloženy. Dále je dodavatel oprávněn objednateli účtovat náklady za prostoje výroby, které v souvislosti se změnou plánu výroby dodavatele v důsledku částečného nebo úplného stornování vznikly. Při částečném nebo úplném stornování týden či méně před začátkem tisku je dodavatel oprávněn požadovat po objednateli odstupné ve výši 100 % z hodnoty stornované produkce a dále náklady, které již byly na realizaci zakázky vynaloženy. Dále je dodavatel oprávněn objednateli účtovat náklady za prostoje výroby, které v souvislosti se změnou plánu výroby dodavatele v důsledku částečného nebo úplného stornování vznikly. Odstupné a náklady za prostoje výroby jsou splatné nejpozději do 14ti dnů ode dne jejich uplatnění (doručení písemné výzvy k jejich úhradě objednateli). Dodavatel zasílá písemnou výzvu k úhradě odstupného nebo nákladů za prostoje výroby prostřednictvím e-mailu ve formátu pdf na určený e-mail objednatele, případně poštou formou doporučené zásilky na adresu uvedenou objednatelem při obchodním styku a/nebo zapsanou v příslušném veřejném rejstříku podnikatelů. Odstupným se rozumí paušální odškodnění za zrušení zakázky objednatelem, zaplacené jako náhrada škody vzniklé v důsledku toho, že objednatel nesplnil smlouvu, bez přímé souvislosti s jakoukoli službou poskytovanou za protiplnění.
V. Přechod nebezpečí škody na věci
Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem převzetí objednatelem (nebo třetí osobou určenou objednatelem nebo přítomnou v místě určení), nebo předání zboží prvnímu dopravci. V případě prodlení s převzetím díla, přechází nebezpečí škody na věci prvním dnem prodlení.
VI. Cena díla a platební podmínky
1.  Zhotovitel po předání díla vystaví řádný daňový doklad – fakturu, jejíž splatnost činí (není – li mezi stranami sjednáno jinak) 14 dní od vystavení. K ceně díla bude připočtena DPH podle aktuálně platné výše.
2.  Zhotovitel je oprávněn zejména při uzavírání první zakázky s objednatelem vyžadovat zaplacení přiměřené zálohy před započetím díla.
3.  V případě prodlení s placením je objednatel povinen zaplatit smluvní úroky z prodlení ve výši 0,2 % denně
z dlužné částky.
4.  V případě prodlení s placením ze strany objednatele je zhotovitel dále oprávněn, aniž by tím porušil jakékoliv ustanovení Smlouvy o dílo, dle své úvahy kdykoliv nezahájit výrobu objednaného díla nebo tuto výrobu úplně nebo částečně zastavit a/nebo dílo nepředat objednateli, a to až do okamžiku úplného zaplacení částky, se kterou je objednatel v prodlení. Veškeré lhůty vyplývající pro zhotovitele ze Smlouvy o dílo se automaticky prodlužují, a to v rozsahu odpovídajícímu prodlení objednatele s placením, vždy však nejméně tak, aby byl zhotovitel s ohledem na jeho technické možnosti schopen objednané dílo vyrobit a dodat. Pro vyloučení všech pochybností se stanovuje, že zhotovitel není zodpovědný za jakoukoliv možnou škodu, která by objednateli mohla vzniknout na základě nezahájení nebo úplného či částečného zastavení výroby objednaného díla nebo jeho nepředání objednateli, a to vše v důsledku prodlení objednatele s placením dle tohoto odstavce.
5.  Objednatel se stává vlastníkem předmětu díla až okamžikem úplného zaplacení předmět díla zhotoviteli. Do té doby je vlastníkem zhotovitel, a to bez výhrad.
VII. Kvalita díla, reklamace, odpovědnost za vady a náhrada škody
1.  Zhotovitel je povinen dílo provést v obvyklé kvalitě.
2.  Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo dílo v okamžiku přechodu nebezpečí škody na věci.
3.  Objednatel je povinen vykonat prohlídku díla ihned v místě převzetí nebo po okamžiku, kdy mu bylo umožněno s dílem nakládat. Prohlídkou díla se má přitom na mysli zejména kontrola množství, jakosti, provedení a obalu díla.
4.  Objednatel je povinen vady písemně vytknout („reklamace“) ihned poté, kdy měla být prohlídka provedena, nejpozději však tak, aby byla reklamace doručena zhotoviteli do 7 kalendářních dnů ode dne dodání díla, jinak nároky z vad zanikají. Reklamace musí obsahovat tyto náležitosti: specifikace vady, rozsah vady a doložení její existence zhotoviteli dodáním minimálně 1 % výtisků z celkového dodaného díla, které obsahují stejnou reklamova­nou vadu.
5.  Zhotovitel neodpovídá za vady díla a škody způsobené tím, že použil na základě požadavku objednatele jím dodané nebo jím vybrané podklady a materiály pro provedení díla. V případě prodlení zhotovitele způsobené použitím výše uvedených podkladů objednatele není objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli díla jakékoliv nároky sankční povahy, zejména pak úroky z prodlení, smluvní pokuty, či jakékoliv nároky z vad díla. Zhotoviteli tím naopak vzniká nárok uplatňovat na objednateli případnou náhradu škody včetně nákladů na právní zastoupení a ušlého zisku; vše v plném rozsahu.
6.  V případě vzniku podnákladu do 5 % z celkového objednaného množství díla, je objednatel oprávněn požadovat pouze slevu v hodnotě nedodaného nákladu díla. Dodání zbylého nákladu díla se nepřipouští.
7.  Reklamace nemá vliv na povinnost zaplatit cenu díla. Objednatel nemá při reklamaci právo zadržovat jakoukoli část ceny díla.
8.  Porušení smlouvy je podstatné:
a)   je-li objednateli v důsledku vady díla zcela znemožněno užívat zboží dodané k účelu, ke kterému bylo objednáno a vyrobeno; nebo
b)   neuhradí-li objednatel fakturovanou cenu díla v dohodnuté lhůtě nebo dílo v dohodnuté lhůtě odmítne převzít; nebo
c)    v případě opakovaného závažného porušení povinností smluvní stranou, které toto závažné porušení bylo druhou smluvní stranou písemně vytknuto a k jehož odstranění byla této smluvní straně poskytnuta přiměřená lhůta.
Porušení smlouvy je nepodstatné v ostatních případech.
9.  V případech podstatného porušení smlouvy má právo dotčená strana od smlouvy odstoupit.
10.  Náhrada škody se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanského zákoníku“). Objednatel nemá nárok na náhradu škody, pokud porušení povinnosti na straně zhotovitele bylo způsobeno jednáním objednatele nebo nedostatkem součinnosti, ke které byl objednatel povinen.
11.  Zhotovitel se zprostí povinnosti plnit závazky ze smluv, jakož i odpovědnosti za škodu v případě, že nastaly skutečnosti vylučující jeho odpovědnost. Za okolnosti vylučující odpovědnost se považuje zejména: odmítnutí nebo opožděné udělení nezbytných povolení ze strany úřadů, okolnosti vzniklé v důsledku působení vyšší moci, povstání, občanské nepokoje, válka, přírodní katastrofa, stávka, dopravní zácpa, dlouhodobé přerušení dodávek energií, selhání technik, epidemie, zásahy orgánů veřejné správy a dále pak jakákoliv jiná překážka, jež nastala nezávisle na vůli zhotovitele a brání mu ve splnění jeho povinnosti,
VIII. Závěrečná ustanovení
1.   Smluvní vztahy se řídí českým právem a jeho rámci především občanským zákoníkem.
2.   Tyto VOP vstupují v platnost a nabývají účinnosti dne 01. 01. 2020. Tyto VOP plně nahrazují původní všeobecné obchodní podmínky. Veškeré smluvní vztahy mezi zhotovitelem a objednatelem, které se dosud řídily původními všeobecnými obchodními podmínkami, se řídí těmito VOP. Kde se v kterékoli smlouvě uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem před datem nabytí účinnosti těchto VOP odkazuje na takové články původních podmínek, jež v těchto VOP nejsou obsaženy, má se takový odkaz za odkaz na takové články těchto podmínek, které jsou původním článkům svým obsahem a účelem nejbližší.
3.   Veškeré obchodní smlouvy a dohody uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem mohou být měněny pouze písemnou dohodou všech smluvních stran příslušné smlouvy či dohody, pokud není ve smlouvě nebo VOP dohodnuto jinak.
4.   Ustanovení § 1740 odst. 3 první věta občanského zákoníku se nepoužije na jakékoli závazky zhotovitele a objednatele, na které se vztahují tyto VOP. V případě, že objednatel k jakémukoli návrhu zhotovitele na uzavření smlouvy (včetně těchto VOP) učiní jakékoli dodatky či odchylky (s výjimkou vyplnění všech potřebných údajů), které podstatně či nepodstatně mění podmínky návrhu zhotovitele na uzavření smlouvy, dochází k uzavření smlouvy teprve na základě výslovného souhlasu zhotovitele s pozměněným návrhem (smlouva není uzavřena na základě neodmítnutí takového přijetí zhotovitelem bez zbytečného odkladu).
5.   Zhotovitel má právo kdykoli VOP změnit či doplňovat. Platné a účinné VOP jsou zveřejněny na webové adrese zhotovitele: www.mmprint.cz. Změnu či doplnění VOP zhotovitel uveřejní alespoň 1 měsíc před účinností takové změny či doplnění a bude případně objednatele o takové změně či doplnění ve stejné lhůtě vhodným způsobem, dle kontaktních údajů objednatele uvedených v uzavřené Smlouvě o dílo, informovat. Platí, že objednatel navrhovanou změnu či doplnění VOP přijal v případě, že (i) objednatel návrh na změnu či doplnění VOP písemně neodmítl oznámením doručeným zhotoviteli nejpozději v pracovní den předcházející dni, kdy mají navrhované změny či doplnění nabýt účinnosti; (ii) zhotovitel objednatele v návrhu na změnu či doplnění VOP o tomto důsledku informoval; (iii) zhotovitel objednatele v návrhu na změnu či doplnění informoval o právu vypovědět smluvní vztah se zhotovitelem, pokud s navrženými změnami či doplněním nebude souhlasit. Pokud objednatel navrhovanou změnu či doplnění odmítne, má právo vypovědět smluvní vztah se zhotovitelem přede dnem, kdy mají navrhované změny či doplnění nabýt účinnosti, s okamžitou účinností a bezúplatně. Písemné odmítnutí návrhu i písemnou výpověď musí objednatel doručit zhotoviteli přede dnem, kdy mají navrhované změny VOP nabýt účinnosti. Zhotovitel je oprávněn návrh na změnu či doplnění VOP spojit s výpovědí pro případ, že objednatel návrh na změnu či doplnění písemně odmítne, avšak smluvní vztah nevypoví.
6.   Objednatel a zhotovitel berou na vědomí a souhlasí, že
a)   z povahy těchto VOP vyplývá rozumná potřeba pozdější změny těchto VOP;
b)   dle tohoto článku zhotovitel může ustanovení těchto VOP přiměřeně měnit;
c)   jakékoli změny uvedené výše se pro účely ustanovení § 1752 odst. 1 občanského zákoníku považují za přiměřené;
d)   ustanovení § 1752 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije v rozsahu, v jakém omezuje možnost zhotovitele činit změny těchto VOP dle tohoto článku, a změny činěné zhotovitelem dle tohoto článku nebudou považovány za změny vyvolané změnou okolností, kterou již při uzavření příslušné smlouvy či dohody zhotovitel musel předpokládat, ani za změny vyvolané změnou osobních nebo majetkových poměrů zhotovitele; a jakékoli povinnosti k úhradě dluhů vzniklých na základě smluv či dohod mezi zhotovitelem a objednatelem, které mají být hrazeny v případě ukončení takových smluv a dohod, nebudou v případě výpovědi takových smluv a dohod ze strany objednatele pro účely ustanovení § 1752 odst. 1 občanského zákoníku považovány za zvláštní povinnosti zatěžující vypovídající stranu.
7.   Pokud nebude písemně se zhotovitelem ujednáno jinak, budou spory vzniklé v souvislosti nebo na základě vztahu objednatele se zhotovitelem výlučně rozhodnuty na základě podání návrhu na zahájení řízení k věcně příslušnému soudu v České republice, v jehož obvodu územní působnosti sídlí zhotovitel. 
8.   Tyto všeobecné obchodní a dodací podmínky byly schváleny jednatelem zhotovitele a nabývají platnosti i účinnosti dnem 01. 01. 2020.
 

1A_loga_eu

Projekt „Podpora online marketingu a efektivní využití všech možných online kanálů. Tvorba grafického obsahu s následným využitím v online prostředí.“, registrační číslo 0380000179, je realizován za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a MK, výzva č. 0381 – Kreativní vouchery v rámci Národního plánu obnovy – Výzva iniciativa Kreativní vouchery komponenty 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru. Účelem projektu je návrh a vytvoření jednotného grafického formátu obsahu a následná tvorba grafického portfolia. SEO analýza a nastavení SEO. Optimalizace online stránek a obsahu. Založení profilu na sociálních sítích, tvorba obsahu. Tvorba komunikačního plánu. A v neposlední řadě vytvoření následných online kapaní.

Zásady ochrany osobních údajů – GDPR
Všeobecné obchodní podmínky

© 2023 MMPrint s.r.o., Neumannova 1453/28 Praha 5 – Zbraslav 156 00 IČO: 24822914, DIČ: CZ24822914
Firma je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 177593